سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
واحد کلام دفتر تبلیغات اسلامی  
پژوهشگر 
1375/07/01 
1381/07/01 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه نشر و آثار امام خمینى-دانشنامه امام خمینی  
پژوهشگر 
1381/07/01 
 
پژوهشى- اجرائى 
همکاری 
اداره آموزش و پرورش منطقه کلاردشت مازندران  
مسئولیت امور تربیتی  
1359/07/01 
1364/07/01 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه قم 
مدیر گروه فلسفه 
1381/01/01 
ادامه دارد 
علمی، اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی واحد کلام 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
موسسه مهدویت 
پژوهشگر 
1383/01/03 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه مشا  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
منطق قديم  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حكمت متعاليه  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامي  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
كلام اسلامي  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
كلام جديد  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
منطق  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه مشاء ، منطق قدیم 
همکاری 
موسسه مهدویت  
پژوهشگر 
1383/07/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه قم  
مدیر گروه فلسفه 
1381/07/01 
 
اجرائى 
تدریس 
--- 
مدرس 
 
 
منطق جديد