مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:الله بداشتی
پست الکترونیک:Alibedashti1338@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.ali-bedashti.blogfa.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

اخذ دیپلم ریاضی: 1356
اخذ فوق دیپلم ریاضی: خرداد 1358
شروع به تدریس ریاضی: مهرماه 1358
شروع به تحصیلات در رشته دبیری الهیات دانشگاه تهران: نیمه دوم 1363
فراغت از تحصیل در رشته دبیری الهیات دانشگاه تهران: خرداد 1368
شروع به تحصیل در رشته کارشناسی ارشد فلسفه: مهر ماه 1368
فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد: 1371
شروع به فعالیت علمی در دانشگاه قم: 1371 تاکنون
شروع به تحصیل دوره دکتری 1378.
فراغت از دوره دکتری 1382.
مدیر گروه فلسفه: 1381 تاکنون
شروع به تحصیلات حوزوی آزاد: 1358
شروع به تحصیلات در حوزه همزمان با تحصیلات دانشگاهی: 1364 ( که تاکنون گاه پیوسته و گاه گسسته ادامه دارد. )