خیر از منظر قرآن کریم
58 بازدید
محل نشر: فصلنامه قرآن پژوهی، سال دهم شماره 27-28 ، پاییز و زمستان 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی